Friday, December 8, 2006
ENCOUNTER SKATEPARK
DULUTH, MINNESOTA


Photography by Barry Weber

PATRICK SCOTT
RANDY NEFF - ASHLAND WI
RICKY HENDERSON - ASHLAND
DEREK THOMAS